تكمه

ياهو مسنجر رو باز كردم، زده 200 تا ايميل ناخوانده! يعني كي؟ چي؟ مي تونه باشه؟
تكمه پيرهنم كنده شده. بايد دوخته بشه. براي همين،‌ همين!

نظرات