نكني

بعضي وقت ها هم بهترين كار اينه كه تصميمي نگيري! كاري نكني. چيزي نگي. نگاهي نكني. و كلا كاري نكني!
عصر پنج شنبه دلگير اينجوري مي گذره. هر چند تازه از دماوند و آب و هواي توپش برگشته باشي.

نظرات