حسthink loudly را جست و جو كردم اونوقت ببين چي

برام برداشته آورده؟ ؟!


اين طور نوشتن به من ميگه كه

بايد دفرگ كنم افكارمو!خوب لابد سال نو مبارك است!

نظرات