باران عشق

و چه بسیار لحظه ها که موسیقی حال و هوای آدم را ابری می کند.
ساده و سریع می بارد.


چند روزی است که در خودمان هستیم. می دانیم چه مرگمان است و نمی دانیم! آن قسمتِ نمی دانیمش از آنسوست که نمی دانیم با این دانسته یمان چه کنیم.

نظرات