بعضی وقتها


بعضی وقتها دلم می سوزه که زباله هایی رو توی ذهنم ریختم قبلا. و بعضا بارها دیده شده که باز هم .....
طفلکی ذهنم!

آزاد باش

نظرات