ذهن

چه اصراری است که واژه ی تکنولوژی رو بچسبونی اینور یا اونور کلمه ای! که چی یعنی تکنولوژی ذهن!
بابا!!! ذهن. ذهن خالی. خالیه ی خالی. ساده. 

ساده؟!

نظرات