۱۳۸۹ تیر ۲۱, دوشنبه

خودتو به ما بنما

ای که مرا خوانده ای، راه نشانم بده

۲ نظر: