خودتو به ما بنما

ای که مرا خوانده ای، راه نشانم بده

نظرات

ارسال یک نظر