خوب

ناراحت ولی امیدوار.
فردا روز خوبیه. ظهرش میام خونه می خوابم . صبحش از خواب بیدار میشم.
اما فقط برای همین فروردین! بعدش دیگه دیگه!

نظرات