موزیک

گوشی گوشمه و موزیکی پخش نمی شه.
جالبه که هیچی هم نمی شنوم.
هیچ چیه هیچ چی!

نظرات