به خودم نگاه نکرده بودم

خواب های گذشته یکی پس از دیگری تعبیر می شن!

نظرات