که اینطور

و اینگونه است. آدم ها و خوش خیالی و خوش بینی!
اینگونه ام تا دیگر اینگونه نباشم و نمانم.

نظرات