سابقه جدولی

در تاریخ ثبت شود:
دیشب ساعت 21 خوابیدم! در سه سال اخیر بی سابقه بوده (شایدم قبل ترش!)

نظرات