مرده شور

دوست داری در آینده چه کاره شوی؟
- مرده شور
قصه های مجید

مملکت است داریم دیگه 
نظرات