۱۳۸۸ آذر ۷, شنبه

بكن درگير


اگر به من بگويي فراموش مي كنم
اگر يادم بدهي بخاطر مي آورم
اما اگر درگيرم كني ياد مي گيرم

شعار آموزشي سازمان يونسكو

۱ نظر: