مي باشيم

همگي جملگي آدميزادي مي باشيم درگير خواسته هاي خودمان!
هركس | اون | پديده | اختيار | نيرو | روابط | متروك | تنها | مخدوش | فردگرايي

+ اين ها ( | ) پايپ نيستند هان

نظرات

ارسال یک نظر