گزير و گريز

موسيقي گوش ميدم خداي نكرده!‌ ديگه چي كار مي تونم بكنم؟

نظرات