خبر تلخ

حقیقتا خبر تلخیه!! خدا اون روز رو نیاره!
نه جک! تو این کار رو نمی کنی!

نظرات

ارسال یک نظر