من و مورچه


یه مورچه اگه صد دفه دونه اش بیفته ، دو باره ورش میداره.

امید نذار بمیره.
غم جای اونو بگیره.
نترس نترس بچه جون.
بدو بدو بازم به میدون.

نظرات