سبك بزرگمان


به سبك بزرگمان عيد را تبريك ميگيم:
عید غدیر خم جشن ولایت- نه جشن قدرت- و روز دوستی- و نه روز نصر با تکیه بر ترس- روز یادآوری مهمترین ارزش ها یعنی این که حفظ قدرت از حفظ اسلام مهمتر نیست بر شما مبارک باشد.
سیدعطاءالله مهاجرانی - مكتوب

نظرات

ارسال یک نظر