می خوریم!!

در اینجا همه چوب خیلی چیزها رو می خورند.
من بیشتر چوب ندونم کاریم رو!!

نظرات