فعل - يفعل - اغفال

هر كه خدا را بشناسد - پروردگار خود را شناخته است
من را هلاك كرده است اين ديوار
----------------------
كوردانيسم

نظرات