عالمی دیگر

ز هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد - بزن بر طبل بی آری که آنهم عالمی داره.

نظرات