حمله حمله حمله

دیروز که سرورمون حریق حمله اینچونینی شد و 3-4 ساعتی باهاش ور می رفتم. البته از حق نگذریم که total commander کمک شایانی بهم کرد.چون هزار و خورده ای صفحه باید UPDATE می شدند.

نظرات