بگرد

دختره ي احمق بدبخت بيچاره!! دنبال پوله فقط. برو ببينم به کجا ميرسي؟ تو به 20 ميليونت ميرسي يا ما. تلفن داداشم هم به اسم منه! بگرد تا بگرديم.

نظرات