وقت

هنوزم گشادیه ما تحت اذيتم مي کنه. بد درديه ها!

نظرات