اينجا


اينجا اينطوريه كه كسي كار نمي كنه.
و هر كي كاري كنه، ميشه وظيفش.
و هر كي درست كار كنه، يا بهتر بگم، زيادي درست كار كنه، ميشه آدم بده.
چون زير آب بقيه مي خوره.
چون اونا درست كار نمي كنند.
و خوب، كار نكني
و اداي كار كردن دربياري،
ميشي خوب.
اينجايي كه ميگم مي دونيد كجاست ديگه لابد!

نظرات