فقط

حامد فقط خفه شو و صدات در نياد. تو بايد!!!!! يعني نبايد بري توي اين دستگاه هاي اطلاعاتي!! يک استفاده ي مثبتي بکن! گيرم که .... چه فايده! خفه شو!! باشه؟
حامد: :( باشه! D:

پي نوشت: نيشتم ببند بلند شو برو بکپ!!! گو هنس!! من بد دهن شدم. يالا! تزول!
حامد: من به زمان نياز دارم.
: صدات در نيادا! صبح بايد بري کتاب خونه! بلند شو ببينم دماغووو!

نظرات